Skip to main content

Studeren bij Oxrider Academy

Onderwijs structuur

De onderwijsstructuur van Oxrider Academy is modulair. Deze modulaire structuur zit zowel in de grote lijnen van de beroepsopleidingen, als ook binnen de beroepsopleidingen zelf. Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit losse modules, die inhoudelijk nauw met elkaar verbonden zijn. Zo start zowel de opleiding klassieke Chinese acupunctuur als ook de opleiding klassieke Chinese kruidengeneeskunde met de 2 modules van de Basisvakopleiding klassieke Chinese geneeskunde. Na afronding van deze 2 modules kunt u kiezen voor een van beide beroepsopleidingen: acupunctuur of kruidengeneeskunde. Ook deze beroepsopleidingen zijn modulair opgebouwd, zoals verderop uitgelegd zal worden.

Oxrider Academy biedt beroepsopleidingen in de Chinese geneeskunde aan. De nadruk van de opleiding zal dan ook op de praktijk gericht zijn. De basisvakopleiding heeft grotendeels nog een theoretisch karakter, maar de acupunctuur en kruiden modules zullen naast de theorie vooral gericht zijn op de toepassing van de theorie in de dagelijkse praktijk. Zodat je na je opleiding met kennis, vaardigheid en vertrouwen aan het werk kunt.

De module MBK (Medische Basis Kennis) van 40 EC dient extern behaald te worden. Dit wordt nog niet door Oxrider Academy aangeboden. De ontwikkeling van dit programma is wel in volle gang.

Oxrider Academy opleiding schema

Onderwijsmethoden

Er worden verschillende onderwijsmethoden naast elkaar gebruikt tijdens de opleiding. Van Probleemgestuurd Onderwijs tot ouderwetse colleges, van zelfstudie tot groepsopdrachten, het schrijven van papers, onderzoek doen en presentaties geven. Het zal allemaal de revue passeren tijdens de studie. Welke methode toegepast wordt op welk moment is afhankelijk van het onderwijs en de docent. Sommige onderwerpen lenen zich uitstekend voor een bepaalde onderwijsmethode en andere weer veel meer voor een ander onderwerp. Ook als docent heb je je kwaliteiten en iedere docent heeft zijn voorkeur en vaardigheid met onderwijsmethoden. Lesonderwerpen en docenten worden hierop onder andere dan ook aan elkaar gekoppeld.

Bij Oxrider Academy weten we dat iedere student zijn of haar eigen leermethode heeft, waar we graag op willen afstemmen. Tijdens de studiebegeleiding zal hier in een persoonlijk gesprek met de student op worden ingegaan.

Verder staan wij in nauw contact met Richard Dunne en de Universiteit van Wales, over de visie en uitvoering van het onderwijs binnen Oxrider Academy. Richard Dunne is een van de grondleggers van het Harmony onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Een systemische onderwijsmethode, die volgens ons perfect aansluit bij de klassieke Chinese visie op de mens en zijn omgeving.

Vereiste voorkennis

De vereiste voorkennis voor de eerste module Basisvakopleiding klassieke Chinese geneeskunde is HAVO, bij voorkeur met biologie. Aangezien de meeste literatuur Engelstalig is, is beheersing van Engels op HAVO niveau een voordeel. Vereiste kennis op HAVO niveau kan een afgeronde HAVO opleiding zijn, maar het HAVO niveau kan ook op andere manieren verkregen zijn. Mocht je twijfelen over je vooropleiding of voorkennis neem gerust contact op met het secretariaat.

Om te kunnen starten met module 1 van de opleiding klassieke Chinese acupunctuur dient de student in bezit te zijn van het diploma Basisvakopleiding Oxrider Academy.

Mocht de student de Basisvakopleiding elders gevolgd hebben, dan zal deze beoordeeld worden door de vakdocenten van Oxrider Academy of de verworven kennis overeenkomt met de leerdoelen van de Basisvakopleiding van Oxrider Academy. Bij twijfel kan van de aankomende kruidenstudent gevraagd worden een examen Basisvakopleiding Oxrider Academy te doen.

Ditzelfde geldt ook voor de modules acupunctuur. Er is een logische opbouw in de vereiste voorkennis, de leerdoelen van de module en de eindtermen van de module. De leerdoelen en de daaruit volgende eindtermen van een module acupunctuur is meteen de omschrijving van de vereiste voorkennis voor de volgende module Chinese kruidengeneeskunde. Mocht de student elders al geheel of gedeeltelijk een opleiding acupunctuur gevolgd hebben en willen instromen in de opleiding bij Oxrider Academy, dan zal de student moeten aantonen dat hij of zij voldoet aan de vereiste voorkennis om in de betreffende module in te stromen. Bij twijfel kan van de aankomende student gevraagd worden om een examen te doen van de voorgaande module om te laten zien dat hij/zij de leerdoelen van de voorgaande module beheerst. Ook zal de instromende student moeten aantonen dat er voldoende stage en gelijkwaardige opdrachten zijn afgerond.

Certificaten en diploma's

De opleidingen binnen Oxrider Academy zijn modulair opgebouwd. Wanneer de afrondende toets van een module en alle opdrachten en stages behorende bij deze module met een voldoende zijn beoordeeld, dan ontvangt de student een certificaat voor deze module.

Wanneer een student alle certificaten van de vereiste modules heeft behaald en alle opdrachten, stages en scriptie positief zijn beoordeeld en afgetekend in de portfolio, ontvangt de student het definitieve diploma van de gevolgde opleiding.

Oxrider Academy

Les op locatie en online

Alle onderwijs vindt plaats in onze eigen locatie aan de Kloosterweg 4 in Schijndel. Er is een aanwezigheidsplicht van 80% van de lessen, waarbij de praktijklessen 100% aanwezigheid verplicht is. Indien de student niet fysiek aanwezig kan zijn en de les is geen praktijkles, dan is deze online te volgen. De theorielessen worden opgenomen en de opnames zijn voor de studenten beschikbaar.

Oefengroepen en studiegroepen

Er zijn opdrachten die klassikaal worden gedaan, soms individueel, soms in groepsverband. Deze klassikale opdrachten worden onderling door de studenten, onder begeleiding van de docent, besproken. Ook zijn er opdrachten die in groepsverband thuis uitgevoerd moeten worden. Sommige dienen naar de docent gemaild te worden ter controle, andere opdrachten zullen klassikaal besproken worden.

Daarnaast wordt het studeren in studiegroepen en het praktisch oefenen in oefengroepen buit de opleiding gestimuleerd. Hiertoe stelt Oxrider Academy ook de les locatie buiten de college-uren ter beschikking en kunnen de studenten de hele week in de lesruimten terecht om elkaar te ontmoeten om samen te studeren en te oefenen.

Ook beschikt Oxrider Academy over een fysieke bibliotheek, waar ruim 800 boeken met betrekking tot Chinese geneeskunde, filosofie, westerse geneeskunde en systeem biologie staan en waar gelegenheid is voor studenten om samen te zitten en te werken. Daarnaast is een virtuele bibliotheek aanwezig met honderden e-boeken en digitale artikelen en publicaties waar de student gebruik van kan maken.

Stage en intervisie

Tijdens de eerste en de tweede module van de Basisvakopleiding is er in elke module 1 interne stage gepland, waarbij de student kennismaakt met de diagnostiek en de patiënt-therapeut interactie in de Chinese geneeskunde. In de tweede module van de Basisvakopleiding gaat de student op “snuffel”-stage. Een eerste verkenning in een “echte” praktijk voor Chinese geneeskunde. In overleg met de stagebegeleider zijn er eerste algemene en vooral “haalbare” stagedoelen genoteerd, die de student gaat onderzoeken en verkennen in een externe praktijk.

Tijdens de opleiding klassieke Chinese acupunctuur dient de student praktijkervaring op te doen op het gebied van vakinhoudelijke kennis en therapeutische vaardigheden. Hiertoe zijn er interne en externe stagedagen gepland tijdens de vier modules van de Chinese kruidengeneeskunde opleiding.

Interne stagedagen

Dit zijn stagedagen die door Oxrider Academy zelf georganiseerd worden. Hierbij worden diagnostische en therapeutische vaardigheden in groepsverband getraind. Er zijn patiënten aanwezig waarmee en waarop in levenden lijve geoefend kan worden onder begeleiding van een vakdocent. Ook zal er papieren casuïstiek worden behandeld, waarbij de studenten in werkgroepen met elkaar in overleg gaan en de resultaten aan elkaar zullen presenteren en verdedigen. In module 1, 2 en 4 dient elk 1 interne stage dag gevolgd te worden. In module 3 zijn 2 interne stagedagen verplicht.

Een interne stagedag heeft maximaal 15 deelnemers.

Externe stagedagen

Dit zijn stagedagen die door de student zelf geregeld moeten worden bij praktijken voor Chinese geneeskunde waar Chinese kruidengeneeskunde wordt beoefend. Oxrider Academy heeft een lijst met praktijken waar studenten mogelijk terecht kunnen, maar studenten mogen ook zelf met voorstellen voor praktijkadressen komen. In dit laatste geval moet de opleiding schriftelijk goedkeuring geven door middel van een aantekening in de portfolio. Tijdens deze externe stagedagen loopt de student actief of passief mee in de praktijk.

Een externe stagedag is heeft 6 uur. De richtprijs voor een externe stagedag is € 60,-, die verrekend wordt met de praktijk waar de student stageloopt. In totaal zijn 10 externe stagedagen verplicht (verdeeld over de verschillende acupunctuur modules). Om na afronding van de opleiding lid te kunnen worden van een vakvereniging in Nederland is een minimum van 240 stage-uren verplicht. Dit kan binnen de opleiding georganiseerd worden.

Stageplanning en verslaglegging

Voorafgaand aan de interne en externe stage dient de student een planning van zijn stagedoelen op te stellen, waarin beschreven staat wat de beoogde doelstellingen zijn die de student voor zichzelf wil behalen. Deze worden vooraf aan de stage besproken en goedgekeurd met de begeleidend docent. Tijdens intervisie gesprekken zal hierop gereflecteerd worden en samen met het stageverslag, dat van elke stagedag geschreven moet zijn, de beoordeling van de stage vormen.

Bij het stageverslag dient van 3 patiënten een verslag geschreven te worden, waarbij de stagedoelen centraal staan en als leidraad voor het verslag dient. De verslagen worden in de portfolio bewaard.

Intervisie

Tijdens de laatste twee modules worden er uren ingepland waarbij in een 1 op 1 gesprek de ervaringen tijdens de externe stages besproken worden. Hierbij komen onderwerpen als zelfreflectie, intentie, wederzijds contact, wederkerigheid, moreel besef en mededogen aan de orde. Wat doet dit contact met jou als student, als toekomstig therapeut of als reeds werkend therapeut, wat heeft dit voor impact op je patiënt?

In het eerste gesprek van de intervisie zal hier ook naar gekeken worden in de stagedoelen die de student zich gesteld heeft in dit laatste studiejaar.

Studiebegeleiding

Tijdens elke module zijn er minstens één moment waar de student samen met een van de vakdocenten samenzit om de portfolio te controleren en te bespreken. Dit is vaak ook een goed moment om te kijken waar de student in zijn of haar studie staat en waar hij/zij tegenaan loopt. Samen kan er dan gekeken worden wat nodig is en wie of wat daarvoor het beste ingezet kan worden. Maar ook buiten dit moment is studiebegeleiding altijd mogelijk. Door een vakdocent of het secretariaat aan te spreken kan er gekeken worden wat er nodig is.

Toetsing en herkansing

Elke module wordt afgesloten met een toets. In overleg met de student wordt gekeken welke toetsing het meest recht doet aan de student. Iedere student heeft een eigen leermethode en daarom ook een eigen wijze om te tonen of hij/zij de leerdoelen beheerst. Dit betekent dat een toets schriftelijk kan zijn, zowel met open als met meerkeuze vragen, maar ook een mondeling of een presentatie kan inhouden. Elke toets wordt gearchiveerd. De schriftelijke toetsen worden digitaal bewaard en van de mondelinge toetsen en de presentaties worden opnames gemaakt die ook digitaal bewaard worden. Dit om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en als leermateriaal voor het onderwijzend personeel. De inhoud van een toets is altijd conform de leerdoelen die horen bij de leerstof van de toets. De student is bij het begin van een module in bezit van de leerdoelen behorend bij de betreffende module en weet dus altijd wat de inhoud van de toetsing zal zijn.

Wanneer een toets wordt afgerond met een 5,6 of hoger is de toets met goed resultaat afgesloten. In combinatie met eventuele andere opdrachten en de stageverslagen leidt dit tot een certificaat, waarmee bevestigd wordt dat de leerdoelen van de betreffende module behaald zijn en beheerst worden. Een toets die onvoldoende is gemaakt, kan 2 maal herkanst worden. Wanneer de toets bij de tweede herkansing niet met een voldoende wordt afgesloten, moet de module opnieuw gevolgd worden, wil de student het certificaat ontvangen.

Portfolio

De portfolio speelt een belangrijke rol tijdens de opleiding. Het is het logboek van de student en de opleiding, waarin de stand van zaken over het studieverloop van de student wordt bijgehouden en van waaruit de studiebegeleiding samen met de student plaatsvindt. Er is sprake van een “dubbele boekhouding” wat de portfolio betreft. Dat wil zeggen dat de portfolio van de student en de administratie van de opleiding identiek moet zijn. Dit wordt bij afronding van elke module samen met de student vergeleken en besproken.

De portfolio bevat een verzameling van gemaakte en beoordeelde opdrachten, als ook de stageverslagen en uiteindelijk de scriptie. Ook zijn hier de handtekeningen te vinden van de stages en de presentielijsten van de gevolgde colleges.

Momenteel is de portfolio een fysieke map, waar de student zorg voor draagt. Een bijgewerkte digitale versie van dezelfde portfolio wordt door Oxrider Academy bewaard. In de nabije toekomst is het de bedoeling dat zowel de student als Oxrider Academy in één en dezelfde digitale portfolio werken.

Oxrider Academy